Havárie‚ integrovaná prevence

Základní legislativa :
Legislativní rámec: zákon č. 224/2015 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování,  zákon č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování životního prostředí v platném znění, nařízení vlády č. 145/2008 Sb., zákon č. 167/2008 Sb., o předcházení ekologické újmě a o její nápravě v platném znění, nařízení vlády č. 295/2011 Sb., o způsobu hodnocení rizik ekologické újmy, zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí v platném znění, vyhláška č.453/2017 Sb.,o odborné způsobilosti a o úpravě některých dalších otázek souvisejících s posuzováním vlivů na životní prostředí

  •  vypracování protokolárního záznamu o zařazení objektu (skupina A nebo B) dle zákona o prevenci závažných havárií
  • posouzení provozu ve vztahu k IPPC a zařazení podniku dle zákona o integrované prevenci (integrované povolení)
  • posouzení zařazení do IRZ (integrovaný registr znečišťování) a hlášení do integrovaného registru znečišťování prostřednictvím integrovaného systému
  • zpracování základního a podrobného hodnocení rizik ekologické újmy a posouzení finančního zajištění
  • sledování zákonných povinností zákazníka v oblasti havárií, integrované prevence a ekologické újmy a jejich předávání s příslušným upozorněním zákazníkovi

 

Cena výše uvedených služeb může být přesně stanovena až po detailnějším seznámení s již zpracovanou dokumentací ve Vašem podniku. Doporučuji moji bezplatnou návštěvu u Vás.

Pro podrobnější informace pište na patzakovar@seznam.cz nebo volejte +420 734 457 362