Chemické látky

Základní legislativa :
Legislativní rámec: zákon č. 350/2011 Sb. o chemických látkách a chemických směsích v platném znění, zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví v platném znění
  • zajištění odborně způsobilé osoby k nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a směsmi, tzn. smluvní vztah o zajištění nakládání s příslušnými nebezpečnými chemickými látkami a směsmi a provádění školení fyzických osob o nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a směsmi
  • posouzení a klasifikace chemických látek a směsmi
  • zpracování písemných pravidel o bezpečnosti, ochraně zdraví a ochraně životního prostředí při práci s předepsanými nebezpečnými chemickými látkami a směsmi
  • poradenství pro oblast nakládání s chemickými látkami a směsmi, tzn. zejména jejich balení, označování, kompletnost a správnost bezpečnostních listů apod.
  • zpracování bezpečnostních listů dle Nařízení č. 1907/2006 (REACH)
  • posouzení problematiky REACH na daný podnik a návrhy dílčího postupu
  • sledování zákonných povinností zákazníka v oblasti nakládání s chemickými látkami a směsmi a jejich předávání s příslušným upozorněním zákazníkovi

Pro podrobnější informace pište na patzakovar@seznam.cz nebo volejte +420 734 457 362